Visie

Wij zien een school als een leer- en oefenomgeving waar kinderen vaardigheden en talenten ontwikkelen waarmee ze zich straks als volwassenen kunnen manifesteren als creatieve, kritische, vaardige, sociale en unieke persoonlijkheden. Hiertoe onderscheiden wij vier basisactiviteiten die in de volwassen wereld (bijna) dagelijks van toepassing zijn:

  • gesprek: communicatie met anderen, leren je mening/gevoel te uiten, leren om deze indien nodig bij te stellen, leren om presentaties te geven, leren om naar anderen te luisteren, leren om feedback te geven en te ontvangen;
  • werk: alle vaardigheden en kwalificaties (rekenen, taal, lezen, schrijven, digitale geletterdheid, engels, wereldorientatie, leren plannen etc.) die kinderen nodig hebben om zich in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen tot kritische en volwaardige volwassenen;
  • spel: ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en talenten op kunstzinnig, sportief en recreatief gebied;
  • vieringen: tijdens vieringen ontmoeten alle kinderen van de schoolgemeenschap elkaar, ze delen ervaringen, ze geven elkaar presentaties op verschillende gebieden (toneel, dans, zang) en ze laten zien welke thema’s er in de groepen aan de orde zijn gekomen. 

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Onder burgerschap verstaan wij: Het bevorderen van de kennis over de basiswaarden van de democratische rechtstaat en het ontwikkelen van van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Wij willen dit onderwijs zoveel mogelijk zinvol en levensecht laten zijn. Dit houdt in dat daar waar we kunnen we met levensechte informatie werken, denk bijvoorbeeld aan excursies, bezoek aan culturele activiteiten etc. Bij wereldoriëntatie werken we in alle bouwen met thematische projecten waarin de verschillende vakgebieden zo veel mogelijk zijn geïntegreerd. We benaderen een bepaald onderwerp vanuit diverse invalshoeken:  Een historische, een aardrijkskundige, een natuurkundige, een taalkundige, een artistieke etc.  Hiertoe werken we in groep 1 en 2 met thema’s en in groep 3 t/m 8 met de methode “Faqta” waarin elk jaar 5 grote thema’s geïntegreerd aan de orde komen.

In ons schoolplan staan onze missie, visie en doelstellingen beschreven en ook de wijze waarop wij dit alles willen bereiken.