Ondersteuning van de kinderen

De Jenaplanschool Wittevrouwen streeft naar een goede en brede ontwikkeling voor alle kinderen.

Dit doen we aan de hand van drie pijlers:

1. Basisondersteuning voor alle kinderen.
Wij bieden een breed aanbod (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, motorisch) voor alle kinderen. Wij monitoren dit aanbod met het onderwijsondersteuningsteam bestaande uit het MT (directeur en adjunctdirecteuren) en twee intern begeleiders

De intern begeleiders overleggen samen met de stamgroepleiders over het aanbod dat onze kinderen krijgen. De intern begeleiders maken een analyse van de behaalde resultaten en bespreken dit met het team. Als school werken wij handelingsgericht. Dit betekent dat wij handelen in een cyclisch proces. We nemen waar, we willen begrijpen, maken een plan en evalueren dit plan en dit proces herhaalt zich. Onze school heeft een aantal didactisch specialisten en ondewijsassistenten in dienst die, indien noodzakelijk, extra hulp en ondersteuning kunnen bieden aan individuele of groepjes kinderen.

 

2. Ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Wanneer de sterke basis en aangeboden ondersteuning in en buiten de stamgroep voor een kind ontoereikend (b)lijkt te zijn, kan de school in samenwerking met ouders een startgesprek aan vragen bij het samenwerkingsverband Utrecht. Met elkaar wordt besproken of er kortdurend externe ondersteuning geboden kan worden op specifieke onderwijsbehoeften anders dan cognitieve onderwijsbehoeften. In Utrecht werken we met de kernketenaanpak. Dat houdt in dat bij het onderzoeken van deze specifieke onderwijsbehoeften het buurtteam, schoolarts of leerplichtambtenaar betrokken kunnen worden.

Mocht het, ondanks alle ingezette hulp en ondersteuning, niet lukken om als Jenaplanschool tegemoet te kunnen komen aan zeer specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften kan in overleg verwezen worden naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of een school voor hoogbegaafde kinderen.

 

3. SOP - Schoolondersteuningsprofiel.
De SOP rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.