Zorg voor alle kinderen

Zorg voor alle kinderen

Zorg bij ons op school
Zorg bij ons op school staat voor “zorg dragen” voor de ontwikkeling van alle kinderen op onze school. We onderscheiden daarin twee grote pijlers.

Zorg voor alle kinderen
Wij werken op onze school met een zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit twee intern begeleiders, de directeur met zorg in haar portefeuille, een orthopedagoog van het bureau ‘Zien in de klas’ en een leerkracht die werkt met de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (=een arrangement, voorheen rugzak). Het zorgteam heeft verschillende taken. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij het bieden van de juiste zorg in hun groep. Zij monitoren daarnaast de resultaten die wij als school behalen met de kinderen en zij maken beleid, samen met de directeur, op het bieden van zorg in de school. Tevens begeleiden zij ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij werken daarbij handelingsgericht. Dit betekent dat wij uit gaan van de mogelijkheden van een kind, niet van de beperkingen. Wij werken daarin cyclisch. Er is een zorglijn voor ouders, deze lijn maakt inzichtelijk welke zaken er ieder jaar terugkeren voor ieder kind en iedere ouder. Daarnaast werken wij met een zorgroute, hierin staat beschreven welke stappen wij nemen als een kind extra zorg nodig heeft.

Zorg voor specifieke kinderen
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Daarvoor hanteren wij protocollen als het lees- en dyslexieprotocol, het pestprotocol, het protocol  meer- en hoogbegaafden (volgt nog) en het protocol medische handelingen. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij intensieve zorg begeleiden zij ook de ouders van deze kinderen. De ‘leerkracht voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften’ werkt met de kinderen die een arrangement hebben. Zij verzorgt onderwijs op maat voor hen. Tevens adviseert zij ouders en leerkrachten van deze kinderen. Indien de begeleiding van kinderen hiertoe aanleiding geeft werken wij samen met externe specialisten en het samenwerkingsverband van de stad Utrecht.