Wat doet de MR

Wat doet de MR

De MR kan alle onderwerpen op de agenda zetten waarvan ze denkt dat het in het belang van de school is dat ze met de directie worden besproken. Dit heet het initiatiefrecht. In de praktijk maken we hier zelden gebruik van, omdat alle relevante onderwerpen jaarlijks terugkeren. Elk jaar stelt de MR een lijstje op van punten die dat jaar extra aandacht krijgen.

De speerpunten van dit jaar zijn:

 • Financiën en begroting: De MR moet instemmen met de begroting en de jaarrekening goedkeuren. We denken actief mee over oplossingen voor financiele problemen. Het afgelopen jaar hebben we, na uitvoerige discussie, ingestemd met het voorstel om de ouderbijdrage te verhogen.
 • Zorg voor de kinderen: Hoe wordt er voor gezorgd dat kinderen die om een of andere reden extra aandacht of uitdaging nodig hebben, dat ook krijgen? Doordat in de MR zowel ouders als leerkrachten zitten, kunnen we dit onderwerp goed vanuit beide gezichtspunten bekijken.
 • Onderwijsbeleid en – vernieuwing: Afgelopen jaren is er geleidelijk een nieuwe onderwijsmethode ingevoerd. Wij bespreken en evalueren dit proces en de keuzes met de directie. Ouders en leerkrachten wisselen ervaringen uit. Aangezien ICT voorzieningen belangrijk zijn voor deze methode, houden we dit scherp in de gaten.

  Andere onderwerpen die jaarlijks terugkeren zijn:

 • Huisvesting: Na de verbouwingen van beide gebouwen heeft dit onderwerp minder prioriteit.
 • Schoolplan/jaarplan: Jaarlijks bespreken we de plannen van de directie en evalueren de acties van het voorgaande jaar.
 • Formatieplan: De MR bespreekt aan het eind van het jaar de formatie van het volgende jaar. Een MR-lid neemt zitting in de sollicitatiecommissie als er een nieuwe leerkracht wordt aangetrokken.
 • Kwaliteitsbeleid: Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd.
 • Professionele cultuur: Dit is een aanpak, via feedback en intervisie, die de school hanteert om de professionaliteit van de leerkrachten te borgen en waar nodig te verbeteren.
 • Gemeentelijk onderwijsbeleid: De MRs van allen openbare scholen van Utrecht zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke MR. Hier worden zaken besproken die het niveau van de individuele school overstijgen.