Communicatie ouders

Communicatie ouders

De school hanteert diverse vormen en momenten van communicatie. De twee belangrijkste instrumenten zijn de Nieuwsbrief en de Schoolplanner (plan-it-all).

De nieuwsbrief komt ongeveer een keer per maand uit en biedt veel informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school. In de Nieuwsbrief hebben o.a. de directie, de OR , de MR, de stichting Vrienden van de Jenaplanschool en de diverse bouwen vaste rubrieken. De Nieuwsbrief ontvangt u automatisch via de schoolplanner. Alle verschenen nieuwsbrieven staan ook op de schoolplanner.

De schoolplanner (ook wel plan-it-all genoemd) is een interactief communicatie- en planningssysteem tussen school en ouders. Het bevat een kalender waarin ouders de voor hen belangrijke activiteiten kunnen filteren, het bevat alle groepslijsten met adresgegevens en het wordt gebruikt in de communicatie tussen school en ouders (afspreken van rapportgesprekken, oproepen voor ouderhulp, inschrijven voor evenementen etc.)

Naast bovengenoemde instrumenten zijn er vele andere communicatiemiddelen en momenten. Zo kennen wij inloop- en kringmomenten voor ouders in de kleuterbouw, houden we een aantal keren per jaar koffieochtenden in groep 3 t/m 8, zijn er bij de start van het jaar kennismakings/afstemmingsgesprekken met ouders van groep 1,3, 5 en 7, rapportgesprekken, twee ouderavonden in de stamgroep, een plenaire ouderavond met een thema en zijn er altijd incidentele afspraken mogelijk met de leerkrachten, de intern begeleiders of de directie. Voor een volledig overzicht van alle communicatievormen en momenten tussen ouders en school verwijzen we naar de schoolgids (hoofdstuk 7.2).

Het allerbelangrijkste is dat ouders zich vrij voelen om, bij vragen, onduidelijkheden of meningsverschillen direct naar de leerkracht te gaan. Mocht dit niet leiden tot oplossingen dan kunnen ouders zich richten tot bouwcoördinatoren of tot de directie